PDFReshetnikov, Kirill; Zhivlov, Mikhail Studies in Uralic vocalism II: Reflexes of Proto-Uralic *a in Samoyed, Mansi and Permic - p. 96-109